Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I Quende

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u bij mij een afspraak maakt voor een behandeling, ga ik ervan uit dat u kennisgenomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Openingstijden

Openingstijden variëren. Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en zijn te boeken via mijn online boekingssysteem.

Houd hier rekening mee

 • Mijn praktijkruimte bevindt zich op de 1e verdieping aan de knotwilg 2a.
  • er is een traplift aanwezig.
 • Voor een pedicure behandeling stapt u via een krukje op een verhoging.

Afspraken maken en intake

 • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 • Een afspraak kunt u maken door online te boeken of schriftelijke of mondelinge een aanvraag te doen. Hierbij is bevestiging van mij noodzakelijk.
 • Als u online een afspraak maakt, behoud ik me het recht deze te annuleren of te verschuiven mocht dit nodig zijn door een eventueel gelijktijdige, mondeling afgesproken, dubbele boeking.
 • Als U onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of medicijnen gebruikt, vraag deze behandelaar dan van tevoren of u door mij behandeld mag worden gedurende de behandelperiode van deze behandelaar.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid die u aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Als blijkt dat de door u opgegeven aandoening behoort tot een contra-indicatie, kunnen we te allen tijde beslissen de behandeling niet door te laten gaan.
 • Ik onthoud mijzelf van het stellen van medische diagnose.
 • Bij het maken van een afspraak wordt uw e-mailadres en/of telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Persoonlijke en/of medische gegevens sla ik voor mijn eigen administratie op in het programma van Salonized en zullen nooit aan derden verstrekt worden.

De behandeling

 • De duur van de behandeling wordt van tevoren besproken met uitzondering van pedicure.
 • De duur van de pedicure behandeling is afhankelijk van de tijd die ik nodig heb, tenzij anders met mij gecommuniceerd bij het maken van de afspraak.
 • Voor uw rust en mijn concentratie vraag ik u vriendelijk om mobiele telefoons, piepers e.d. voor aanvang van de behandeling uit of op stil te zetten.
 • Indien u te laat op uw afspraak komt, kan ik niet garanderen dat de totale behandeling gegeven kan worden i.v.m. andere afspraken. Wel bent u het hele bedrag verschuldigd.

Tarieven en betaling

 • De tarieven van mijn behandelingen staan vermeld op mijn website.
  • Tarieven worden op 8 april 2023 met +/- 10% verhoogd.
 • Alle prijzen zijn in Euro’s (€) en vrijgesteld van BTW.
 • Betaling wordt na afloop van de behandeling direct contant of via betaalverzoek voldaan.
 • Bij contante betaling graag zoveel mogelijk gepast betalen.
 • Indien de mogelijkheid niet bestaat direct na de behandeling te betalen, dient u het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over te maken.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim*

*De cliënt is met ingang van voorgenoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor de rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende en gebruikelijke tarieven.

Cadeaubonnen

 • Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • Een cadeaubon is geldig tot de datum die erop vermeld staat.
 • Cadeaubonnen voor specifieke behandelingen kunnen ook voor andere behandelingen gebruikt worden, de waarde van de bon is de waarde van de specifieke behandeling vermeld op de bon.
 • Bij een geboekte behandeling met een langere duur dan op de cadeaubon staat vermeld, dient er naast de cadeaubon bijbetaald te worden.
 • Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon, behoud ik me het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.

Annulering

 • Annulering van een gemaakte afspraak dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de afspraak is de cliënt 50% van het bedrag van de afspraak verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
 • Indien een afspraak op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
 • Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 • Ik blijf in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Hygiëne en omgang

 • Alle gebruikte voorwerpen (bijvoorbeeld: handdoeken, pincetten, glazen) worden altijd tussen behandelingen schoongemaakt.
 • Hygiëne is erg belangrijk. Van mijn cliënten verwacht hetzelfde, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie zal ik de behandeling kunnen onderbreken of annuleren.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. Ik behoud mij het recht om eventueel ongepaste cliënten te weigeren.

Acties en aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en acties zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt.
 • Alle aanbiedingen en acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties.

Puntenspaarsysteem

stopt per 1 oktober 2022, punten blijven geldig tot 1 April 2023

 • Bij mij spaart u automatisch punten.
 • Per €20,- euro verdient u 1 punt.
 • Elke punt heeft de waarde van €1,-.
 • Punten kunnen worden ingeleverd voor producten.
 • Punten worden alleen gespaard met betaling met geld. Bij het inwisselen van cadeaubonnen, ruilhandel en eventuele acties worden geen punten gespaard.
 • Punten worden digitaal in mijn puntensysteem gespaard, hier kunt u helaas zelf niet in kijken. U kunt mij op elk moment vragen hoeveel punten u heeft staan.
 • Punten zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden.
 • Ik behoud mij het recht dit puntensysteem op elk moment te kunnen wijzigen.
 • Bij online boekingen is het belangrijk hetzelfde e-mailadres te gebruiken. Indien u meerdere email adressen gebruikt, is het mogelijk dat de punten zoek raken doordat ze in verschillende klantenbestanden terecht komen.

Aansprakelijkheid

 • De klant maakt uit vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten die ik aanbied en derhalve kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na gebruikmaking van behandelingen.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Ik geef op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af, noch ben ik op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen.
 • Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door mij mondelinge adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

Klachten

 • Ik streef ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of de bejegening van de cliënt dan is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail. Ik zal de klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Wijzigingen

 • Ik behoud mij het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden